Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Ohjeisto Palsta ja Rakentaminen

Rakentamisohje tarkastetaan ja päivitetään heinäkuussa 2018.

Muistathan, että kaikkeen kiinteään rakentamiseen tarvitaan yhdistyksen hallituksen kirjallinen lupa.

Mikä ei ole erikseen kiellettyä ei välttämättä ole kuitenkaan sallittua! 

Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry (jäljempänä MRPY) on vuokralaisena Oulun kaupungin omistamalla maalla. Vuokralaisena MRPY on velvollinen noudattamaan vuokranantajan ohjeita palstoille rakennettavien kevyiden rakenteiden osalta ja vuokra-alueen hoidosta. Mökitkin lasketaan tässä ohjeistossa keveisiin rakenteisiin, koska niitä ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön eikä vakituiseen asumiseen. MRPY vastaa siitä, että alueen kokonaisuuden suunnittelu säilyy puutarhamaisena, erilaisista muoti-ilmiöistä ja voimakkaista uudistamispyrkimyksistä huolimatta. MRPY on siten velvoitettu antamaan sitovat yleisohjeet yhdistyksen jäsenille (jatkossa vuokralaisten) kevyen rakentamisen ja palstan hoidon osalta sekä valvomaan niiden noudattamista.

 

Tämä ohjeisto on päivitetty Markkuun siirtolapuutarha-alueelle MRPYn hallituksen toimesta vuonna 2015. Edellisenä vuonna Markkuun alue liitettiin osaksi Oulun kaupungin arvokkaita alueita.

Laadinnan yhteydessä on tarkistettu, että nämä ohjeet eivät ole ristiriidassa kaupungin rakennusjärjestyksen ja rakennustarkastajan kevytrakentamisesta antamien ohjeiden kanssa.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on tarkastanut että tämä ohjeisto on linjassa alueelle kohdistuvien vaatimusten kanssa.

Tämän ohjeen lisäksi yhdistyksen hallitus voi antaa vuosittain muita erityisohjeita ja/tai määräyksiä, jotka liittyvät palstan hoitoon, rakentamiseen ja jätevesien käsittelyyn.

 

Tämän ohjeen tavoitteena on, että alueen luonne ja kokonaisilme pysyvät siistinä ja alkuperäinen siirtolapuutarha-aate ja puutarhamökkiperinne säilyvät nykypäivään sovellettuna luoden viihtyisän ja yhtenäisen alueen ja oleskeluympäristön. Ohjeiden tarkoituksena on myös estää rakenteista ja niiden käytöstä aiheutuvat haitat ympäristölle ja naapureille. Tästä syystä myös yksittäisen palstan tulee olla alueen yhtenäisyyttä säilyttävä.

Puutarhan kokonaisilmeen parantamiseksi ja ryhmäpuutarhan asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi on alueella noudatettava yhteisiä periaatteita rakentamisen suhteen.

Rakentaminen tulee pitää yhtenäisenä, pienimittakaavaisena ja lukumäärältään vähäisenä.

 

 

Seuraavilla sivuilla oleviin ohjeisiin ja määräyksiin tutustumalla ja niitä noudattamalla viehättävä ryhmäpuutarha-alueemme säilyy puutarhamaisena virkistysalueena, joksi se on tarkoitettu.

 

1.    Rakentamisen suunnittelu

Kiinnitä erityistä huomioita seuraaviin asioihin:

Kaikessa rakentamisessa on noudatettava puutarhan järjestyssääntöjä, jotka löytyvät mm. yhdistyksen nettisivuilta.

Ajoneuvoja ei saa pysäköidä puutarhan alueella muualla kuin parkkipaikalla. Pelastustiet on pidettävä avoimina. Ainoastaan lyhytaikainen pysäyttäminen käytävällä palstan kohdalla kuorman purkamiseksi ja lastaamiseksi on sallittua. Liikuntarajoitteen takia poikkeavaa pysäköintiä tarvitseva vuokralainen voi sopia asiasta hallituksen kanssa. Muulloin kuin rakentamisen aikana pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityille pysäköintipaikoille, tontin viereen pysäköinti on sallittu vain inva-luvalla.

Sama, mikä koskee ajoneuvojen ja työkoneiden pysäköintiä, koskee myös peräkärryjen, irtolavojen ja muun vastaavan kaluston sälyttämistä. Veneille on tarjolla vuorattavia säilytyspaikkoja.

Varastoinnin on tapahduttava vuokralaisen omalla palstalla (näin myös rakentamisen jälkeen). Puutarhan yhteisillä alueilla ei saa varastoida yksittäisen vuokralaisen rakennusmateriaaleja, koneita, työkaluja tai purkujätteitä. Yhteisiä alueita ovat mm. nurmikot, kentät, käytävät ja käytävien levennykset eli käytännössä palstoja lukuun ottamatta kaikki muu MRPY:n vuokra-alueesta. Varastointiin käytettävissä olevan tilan vähäisyys on vuokralaisen syytä ottaa huomioon jo esim. rakennushanketta suunniteltaessa.


 

2.    Rakentamiseen tarvittavat luvat

Kaikessa rakentamisessa noudatetaan yhdistyksen ja rakennusvalvontaviranomaisen määräyksiä.

Pysyvien rakennusten purkamiseen, muutostöihin tai rakentamiseen tulee vuokralaisen aina ensin hakea MRPYn hallituksen lupa. Lupahakemuksessa vuokralaisen tulee esittää riittävän tarkasti mitä tehdään, mihin kohtaan palstalla ja milloin suunnitellaan tehtäväksi. Tarvitaan siis rakennuspiirustukset, piirros rakennelmien sijoittumisesta palstalla (tarvittaessa myös naapurin/naapureiden hyväksyntä sijoitukselle) sekä alustava toteutusaikataulu. Vapaamuotoiset hakemukset piirustuksineen vuokralainen voi jättää joko hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen päärakennuksen Marketan seinässä olevaan postilaatikkoon.

Hallituksen annettua hyväksynnän on vuokralaisen haettava hyväksyntä Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta. Yhdistyksen hallituksen lupa tarvitaan liitteeksi rakennuslupahakemukseen

Huom: Kaikkien rakennusten (myös esim. vaja, grillikatos) rakentamiseen vuokralainen tarvitsee luvan sekä yhdistyksen hallitukselta että rakennusvalvonnalta, jolta on haettava joko toimenpide- tai rakennuslupa.

Oulun kaupungin rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat:  

 


 

Rakennuslupahakemuksessa on oltava hakijan tai hakijoiden sekä pääsuunnittelijan allekirjoitukset.

3. Rakentamisaikataulu

Uudisrakennuksen ja pihan on valmistuttava kolmessa vuodessa vuokrasopimuksen tekemisestä. Vuokranantaja (MRPY) voi hakemuksesta pidentää mainittua rakentamisaikaa.

Jos palstalla oleva puutarhamökki osittain tai kokonaan palaa tai muuten tuhoutuu, vuokralaisen on rakennettava tuhoutuneen tilalle entistä vastaava rakennus. Rakennustyö on aloitettava 1 vuodessa ja loppuunsaatettava 3 vuodessa vahinkotapahtumasta. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittua rakentamisaikaa. Rakennuslupa pitää hakea myös palaneen tai muuten tuhoutuneen tilalle rakennettavaa rakennusta varten. Piirustusten täytyy olla alkuperäisen hyväksytyn mökin piirustuksien mukaiset.

 

4. Palstalle rakennettavat rakennukset

Palstalle saa rakentaa tyyppipiirustusten (saatavilla puheenjohtajalta) mukaisen mökin.

Mökin sisämitat 5m x 5m + kuisti 2,5m x 5m, ulkoseinien pintamateriaalina vaaka-laudoitettu puupaneeli, katto huopaa. Mökin sivustalla olevia varastoja tai kiinteitä seinämiä ei saa olla.

Hyväksytyt muutokset poiketen alkuperäisistä tyyppipiirustuksista ovat:

 • vaakatasossa olevien 'yläikkunoiden' kokoa on lupa kasvattaa siten, että max. k= 0,6m ja l=2x 1,2m.

 • Lisäksi niin halutessaan voi samalle seinälle rakentaa lisäikkunan, jonka koko on max. 1,2m x 0,9m.  

Huom: mökissä saa olla ikkunoita vain kahdella sivulla, näin varmistetaan mm. se, että kunkin vuokralaisen yksityisyys säilyy

 • Tyyppipiirustuksen kuistin voi kattaa kokonaan ja tehdä yhtenäiseksi tilaksi mökin varsinaisen huonetilan kanssa. Tähän muutokseen tarvitaan myös rakennusvalvonnan lupa.

Huom: mikäli kuisti liitetään muuhun huonetilaan, ei ole sallittua rakentaa uutta katettua kuistia ja laajentaa näin mökin kokoa joka koko alueella on määrätty samaksi. Huomioi myös mahdollisen pation maksimikorkeus, joka on 0,5m (kts. tarkemmin kohta 5)

 • Huom: kuistin lasittamiseen tarvitaan vain hallituksen lupa, rakennusvalvonnan lupaa ei tarvita.

   

Mikäli mökkiin asennetaan kamiina tai joku muu tulisija, siihen tarvitaan rakennusvalvonnan lupa. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että palotarkastaja hyväksyy asennuksen. Saunaa mökkeihin ei saa rakentaa.

 

Palstalle saa mökin lisäksi rakentaa maksimissaan kolme (3) vaihtoehtoista pysyvää rakennusta (näihin piirustukset mökkiläinen hankkii itse):

 

 • varasto, enimmäispinta-ala 7m², harjakattoinen, enimmäiskorkeus 2,5m

 • grillikatos, enimmäispinta-ala 9 m² ja enimmäiskorkeus 3 m, turvaväli muihin rakennuksiin min. 4 m

 • huvimaja, enimmäispinta-ala 9 m² ja enimmäiskorkeus 3 m

 • leikkimökki, enimmäispinta-ala 6 m² ja enimmäiskorkeus 2,5 m, harjakattoinen

  • kasvihuone, harjakattoinen, enimmäispinta-ala 6 m2 ja enimmäisulkokorkeus 2,5 m, vain kasvihuonekäyttöön

 • pergola, enimmäispinta-ala 6 m² ja enimmäiskorkeus 2,5 m, ei pysyvää katetta eikä mökin yhteyteen

 • Pesukatos, enimmäispinta-ala 4 m² ja enimmäisulkokorkeus 2,5 m

 • kesäkeittiö, enimmäispinta-ala 4 m²

 

    Lisäksi tontille voi pystyttää lipputangon, enimmäiskorkeus 9 m.  

 

Mökissä ja varastossa tulee olla vaaka-laudoitus, poikkeuksena valmisvarastot, joihin niihinkin suositellaan tehtäväksi vaakalaudoitus.

Grilli/ grillikatos ei saa sijaita 4 m lähempänä muita rakennuksia! (ohje Oulun pelastuslaitos)

Rakennukset eivät saa repsottaa ja maalia tarvitsevat mökit ja muut rakennukset tulee maalata.


 

5. Palsta

Puutarhatontin pinta-alasta vähintään ¾ tulee olla viljeltyä tai istutettua aluetta, ns. viheralaa:

 • hedelmäpuita

 • pensaita

 • kukkakasveja

 • hyötykasveja

 • ½ viheralasta voi olla nurmea

Loput, enintään ¼ palstasta voi siis olla rakennuksia ja pinnoitettua aluetta, esim hiekkaa, soraa, mursketta, kivetystä tai puupinnoitettua (esim. terassi). Asfalttia tai paikalla valettua betonia tms. massapinnoitetta ei sallita. Huomioi siis palstan koko ennen viheralueen kattamista.

 

(Esim. 302 m²/4= 75,5m² rakennettua tai katettua aluetta, eli mökki + enint. 3 rakennusta + katettua pintaa;

esim1: mökki 42 m² + patio 16 m² + varasto 7 m² + grillikatos 9 m² = 74 m² ,

esim2: mökki 42 m² + leikkimökki 6m² + varasto7 m² + kesäkeittiö 4 m² + patio 16 m²= 75m²)

 

Maanpinnan luonnollista korkeutta ei saa oleellisesti muuttaa palstalla eikä sinne saa rakentaa merkittäviä korkeuseroja; kumpujen, puurakenteisten terassien, patioiden tai rakennettujen oleskelupaikkojen pinta ei saa nousta sitä ympäröivän maanpinnan tasosta yli 0,5 m.

Kivetykset on asennettava maanpinnan tasoon ja niin, etteivät sade tms. valumavedet kulkeudu naapurin palstalle.

Palstalta pinta- tai sadevesiä ei saa ohjata naapuripalstan puolelle eikä käytäville.


 

6. Kasvillisuus palstalla

Vuokralaisen tulee viljellä palstaansa aktiivisesti ja hoitaa sitä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Palstalle istutettavien hedelmäpuiden tulee sijaita riittävän etäällä palstan reunoista.

Puiden juuristojen ja oksastojen kohdalla noudatetaan aina voimassa olevaa Oulun kaupungin rakennusjärjestyssääntöä.

Puun latvukset suositellaan pidettäväksi mökin harja-korkeudella (enintään 4,5m). Puiden oksisto ei saa koskettaa sähköjohtoja tai ulottua naapurin palstalle.

Puut ja pensaat eivät kohtuuttomasti saa varjostaa naapuripalstoja. Vuokralaisen on pidettävä kasvillisuus määrätyssä korkeudessa ja muodossa säännöllisesti leikkaamalla eikä kasvillisuus saa levitä palstan ulkopuolelle. Kukkapenkkien, marjapensaiden ja nurmikon tulee olla hoidetun näköisiä koko kasvukauden ajan. Nurmikko tulee leikata säännöllisesti. Pensasaidat pitää leikata ainakin kerran kauden aikana. Vuokralaisen kuuluu pitää puhtaana rikkakasveista myös palstaa reunustava viheralue.

Tavoitteena on että vuokralainen kompostoi kaikki viherjätteensä palstallaan omassa kompostissaan. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että oma palsta tai muu siirtolapuutarha-alue ei hänen, hänen perheensä tai vieraansa toimesta saastu.


 

7. Aita

Palstat tulee rajata pensasaidoilla jotka sijaitsevat kokonaan palstan rajojen sisäpuolella. Pensasaitojen enimmäiskorkeus on 1,8m ja suositeltava enimmäisleveys on 0,60 m. Portin kohdalle saa kasvattaa pensasaitaa korkeamman, kapean pensaskaaren. Pensaskaaren on oltava leveydeltään selvästi korkeutta kapeampi. Portin kohdalle voi asentaa myös metalli- tai puu-rakenteisen kaariportin, leveys vähintään 1,0 m. Jäniksiltä ja muilta eläimiltä palstan voi suojata kevyellä verkkoaidalla. Verkko-aidan saa pystyttää myös lemmikkieläinten suojaksi. Verkkoaidan korkeus saa olla enintään 1,2 m ja sen värin tulee olla mahdollisimman huomaamaton.

Puuta ei sallita aitamateriaalina rajaamaan palstaa. Puuaitoja ei myöskään saa pystyttää ns. näkösuoja-aidoiksi muualle palstalle, vaan tällainen toteutetaan kasvillisuudella.

 

 

(Lopullinen versio, kevätkokuksen ehdottamat muutokset päivitetty 30.6.2015 /PV /MV)

©2018 Markkuun Ryhmäpuutarha - suntuubi.com